ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Ελληνική νομοθεσία για τη λειτουργία των Ωδείων (Β.Δ. 11/11/1957, ΦΕΚ 229/Α/1957) αναγνωρίζει μόνο τις Κλασικές Σπουδές.
Στους σπουδαστές που ολοκληρώνουν τις σπουδές, μετά από απολυτήριες εξετάσεις, τους χορηγούνται τίτλοι σπουδών (Πτυχία ή Διπλώματα) θεωρημένοι από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Ως πλήρες σχολικό έτος θεωρείται το άθροισμα δύο συνεχών εξαμήνων. Από την ημερομηνία εγγραφής του και ανά δύο εξάμηνα, κάθε σπουδαστής προσέρχεται σε εξετάσεις επιθεώρησης, είτε την θερινή περίοδο (Ιούνιο), είτε την χειμερινή (Ιανουάριο -Φεβρουάριο). Επαναληπτικές εξετάσεις γίνονται το Σεπτέμβριο.

Οι σπουδές των οργάνων χωρίζονται σε 4 τάξεις - επίπεδα:

Προκαταρκτική Σχολή
Διάρκεια 2-3 χρόνια
Όργανο και τα υποχρεωτικά μαθήματα του επιπέδου

Κατωτέρα Σχολή
Διάρκεια 3-4 χρόνια
Όργανο & τα υποχρεωτικά μαθήματα του επιπέδου

Μέση Σχολή
Διάρκεια 3-4 χρόνια
Όργανο & τα υποχρεωτικά μαθήματα του επιπέδου

Ανωτέρα Σχολή
Διάρκεια 3-4 χρόνια
Όργανο & τα υποχρεωτικά μαθήματα του επιπέδου